Kazinczy Győr

PÁLYÁZATOK

TŰZOLTÓ LESZEL, S KATONA… PÁLYAVÁLASZTÁSI PROGRAMSOROZAT

EFOP-3.2.5-17-2017-00024

A diákok pályaválasztását elősegítő, azt előkészítő programsorozat, mely különböző tevékenységi formákban kínálja a résztvevőknek az elmélyült, tudatos, sokoldalú információkon alapuló pályaválasztást. Rendhagyó óra keretében végzett diákokkal, sikeres emberekkel való találkozás a személyes példa motiváló hatására épül, az önismereti, drámapedagógiai tréningek a diákok önismeretét fejlesztik, különböző külső látogatások pedig a személyes tapasztalatok kialakítását, a primer tájékozódást segítik (Látogatás a Mobilis interkatív kiállításra, cégek, vállalatok, illetve az Educatio Nemzetközi Oktatási szakkiállítás). A programban résztvevő pedagógusok továbbképzését, a pályaorientációs órák szakszerű megtartását tananyag-fejlesztés segíti elő.


IFJÚSÁGI KISKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

EFOP 1.3.6.-17 

Partnerek: Máltai Szeretetszolgálat – Elsősegélynyújtó tanfolyama


ERASMUS + MOBILITÁSI PROJEKT– Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

Az ERASMUS+ pályázat célja az iskolai partnerség és az innováció elősegítése. K ét partnerintézményünk a somorjai Madách Imre Gimnázium és a bécsújhelyi Zehnergasse Gimnázium. A közös projekt témája a fenntarthatóság; a témát mindegyik iskola egyéni módon, saját megközelítésben dolgozza fel. A Kazinczy Ferenc Gimnázium részéről 25 tanuló vesz részt a pályázat megvalósításában. A projektmunka folyamatáról rendszeresen beszámolnak egymásnak a résztvevők, a projekttalálkozók során prezentációk, közös ötletelés és a témához kapcsolódó kirándulások, programok által szereznek további élményeket, cserélnek tapasztalatokat a fenntarthatóságról. A 2018/19-es tanévben gimnáziumunk fogadta a partnerintézmények tanulóit, akik 5 napot töltöttek el Győrben. A bécsi Südwind egyesület interaktív foglalkozásokkal támogatja a projekt sikerességét, a tanulók látókörének bővülését. Iskolánk projektjének központi szimbóluma a mag, projektünk eredményeként egy iskolai tankertet kívánunk létrehozni, a tankert növényeinek magját pedig továbbadni a partneriskoláknak.


MŰVÉSZETEK-RÉGISÉGEK – Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris Múzeumban

EFOP-3.3.2-16-2016-00273

A projekt képzőművészeti eljárásokat, technikákat bemutató témanapok keretében a tanulók megismerkednek az egyedi és sokszorosított grafikai eljárásokkal, azok kialakulásával, művészeti hátterével. A Média – Animációs foglalkozások keretében a diákok megismerkednek a klasszikus vizuális médiumok működésével, elsajátítják a mozgóképkészítéshez szükséges általános ismeretekkel, az audiovizuális technikák alapjaival. A projekt tartalmaz egy képzőművészeti vetélkedőt is a Patkó-gyűjteményhez kapcsolódóan.


ÉLMÉNYMOZAIK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN

EFOP 3.3.2 – 2016-00092

A projekt célja olyan kompetenciafejlesztő, korszerű , kreatív művelődési alkalmak biztosítása, melyek egy közösségi élményt, személyiségformálást és sokoldalú képességfejlesztést is lehetővé tesznek.

Gyöngyékszer készítő tábor, korongoló tábor, „Élet a vásznon” művészeti csoport kínálja mindezt a tanulóknak, illetve a „Nyomkeresés térben és időben” – történelmi és kulturális interaktív foglalkozás. A projekt része még az összművészeti fesztivál, mely három kategóriában ad lehetőséget a diákoknak a különböző művészeti ágakban (veres-és prózamondás, zene és képzőművészet) való bemutatkozásra.


TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIA A MOBILISBEN

EFOP 3.3.6-17

A pályázat keretében a Mobilis Interaktív Kiállítási Központon belül egy új – három csoport egyidejű fogadására alkalmas – élményközpontot alakítanak ki. Itt 2018. szeptembertől több foglalkozási formában – elsődlegesen kémia, fizika és matematika tantárgyakra fókuszálva – valósítanak meg az iskolai oktatást kiegészítő informális természettudományos oktatást.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, a nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, az élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében.

A tanulók bevonásának elsődleges módja az iskolai osztályok fogadása az új élményközpontban – félévente megújuló tematikájú – kihelyezett természettudományos órák és témanapok formájában. A többi foglalkozási forma (napközis tábor, szakkör, foglalkozássorozat, kiscsoportos foglalkozás, verseny, szakmai műhely, stb) megvalósításával a cél elsősorban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a pályaválasztás támogatása.


DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN

EFOP 3.2.3-17-2017-00027
A tervezett fejlesztés a Győri Tankerületi Központ által működtetett és fenntartott, a pályázat célcsoportjába tartozó gyermekek számára négy önálló OM azonosítóval rendelkező intézményben – így a mi iskolánkban is szakmai fejlesztést jelent.

Kedvezményezett neve: Győri Tankerületi Központ

Projektösszeg: 110 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2018. január 1 – 2021. december 31.

Megvalósítási helyszínek:

  • Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi utca 5.
  • Győri Radnóti Miklós Általános Iskola, 9021 Győr, Nagy Jenő utca 2.
  • Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 9021 Győr, Eötvös tér 1.
  • Sokorópátkai Általános Iskola, 9112 Sokorópátka, Öreg utca 63.

A projekt részletes szakmai tartalma:

Projektünk célja olyan digitális pedagógiai módszertani program megvalósítása, mely hozzájárul iskoláink digitális felkészültségéhez és módszertani kultúrájának növeléséhez. Kiemelten fontos az, hogy ezt a digitális módszertani megújulást, a digitális módszertan iránt elkötelezett, az eszközöket készségszinten használó pedagógusok valósítsák meg, nemcsak informatika órán.

A diákok informatikai tudásának fejlesztése kiemelt cél intézményeinkben. Ennek oka nem más, mint az a tény, hogy a jövőben tanulóink jelentős része olyan munkahelyen vagy munkakörben fog dolgozni, ahol folyamatosan informatikai eszközöket és módszereket kell használni. Célunk, hogy az alapokat és annál kicsit több tudást szerezzenek az iskolai évek alatt. Bízunk abban, hogy a műszaki ismeretek, illetve a digitális ismeretek ötvözésével jó szakemberek kerülnek ki az intézményekből, mi pedig motiválttá tesszük őket, hogy ez irányba tervezzék pályaválasztásukat.

A projekt keretében a pedagógusok 10 féle továbbképzésen szereznek digitális módszertani tudást. A tanulók szövegértési, matematikai, természettudományi és kreatív gondolkodási készségeinek fejlesztése a digitális oktatáshoz szükséges eszközök, csomagok beszerzése és használata által valósul meg.

A projekt keretében a pedagógusok digitális tartalmakat (óravázlatokat, digitális óraterveket), digitális tananyagokat dolgoznak ki, nyilvánossá teszik a Nemzeti Köznevelési Portálon. A digitális fejlesztési terveket beépítik az iskolák pedagógiai programjába.

Az iskolák által választott pedagógiai módszertan bevezetését, a pilot projekt implementálását különböző támogató eseménnyel kívánják megvalósítani. Ilyenek a különböző workshopok, szakmai napok, szemléletformáló programok, ahol az internetbiztonsággal kapcsolatos tudnivalókra és a fogyasztóvédelmi jogérvényesítésre is felhívják a diákok és szüleik figyelmét.

A digitális pedagógiai módszertani program megvalósítása, mely hozzájárul iskolánk digitális felkészültségéhez és módszertani kultúrájának növeléséhez. A program során a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztésére kerül sor. A projekt tartalmazza a digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek javítását, így IKT eszközök, berendezések beszerzését, illetve a digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzését.

A pályázatos rendezvények fotói az alábbi linkeken érhetők el:

Szakmai napok

Workshopok

A projekt szakmai tartalma

A projekttel kapcsolatban készült kisfilm itt tekinthető meg:

Imázsfilm

A projekttel kapcsolatos további információk:

Inotayné Pécsi Mária projektmenedzser

telefon: +36 (30) 392-7647

e-mail: iskola.sokoro[kukac]freemail.hu

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

img274

NTP-SPEC-22-0084, “Szólj, s ki vagy, elmondom!”

A tehetséggondozó programunk játékosan, interaktív módon, minél több gyakorlati megnyilvánulási lehetőséget adva – három egymásra épülő modulban – fejlesztette a tanulók nyelvi tudatosságát.

A foglalkozásokat a kooperatív tanulás módszertanára építettük. Változatos munkaformákban tevékenykedtettük a diákokat, felhasználtunk élménypedagógiai, drámapedagógiai, kreatív írásgyakorlatokat. Az első modul főbb tevékenységei: médiatudatosságra nevelés, sajtóműfajok megismerése, gyakorlati alkalmazása, instagram-oldal és honlap szerkesztése. A második modul feldolgozása szövegalkotási feladatokkal, nyelvhelyességi gyakorlatokkal, kreatív írásgyakorlatokkal történt. A harmadik modulban retorikai műfajok, beszédművek tanulmányozásából indultunk ki, egyéni és páros retorikai gyakorlatokat végeztünk, megismerkedtünk a disputa műfajával. A program minden elemét úgy szerveztük, hogy a drámajáték és a digitális módszerek támogassák a tanulói tevékenységet.

Az egyes modulokat rendhagyó foglalkozásokkal zártuk: disputával, írópályázattal (amelynek díjkiosztóját irodalmi teadélután keretében ünnepeltük meg) és az Oxygen Media stúdiójának meglátogatásával. Ezeknek a programoknak az anyanyelvi fejlesztés mellett pályaorientációs funkciója is volt.

A tárgyi eszközeinket a pályázat segítségével készségfejlesztő tabletekkel, szakkönyvekkel, munkafüzetekkel, digitális adathordozóval bővítettük.

Kiegészítő programként májusban egy budapesti kirándulást tudtunk megvalósítani. A kirándulás célja a magyarságtudat erősítése, kulturális élmények szerzése, a kreativitás, a véleményalkotási és kognitív képességek fejlesztése, illetve csapatépítés, rekreáció volt. Tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozással megtekintettük a Szépművészeti Múzeum reneszánsz kiállítását és ellátogattunk a Budapesti Állat- és Növénykertbe.

További kiegészítő programként szerveztünk egy interaktív szülői délutánt, amelynek során a tehetségprogramban részt vevő diákok szülei bepillantást nyerhettek a munkánkba, illetve tehetségtanácsadáson vehettek részt. Diákjaink készítettek egy rövidfilmet a tehetséggondozó programról, amely itt tekinthető meg: https://youtu.be/13VzXT7ZkEY

Nagy örömünkre szolgált, hogy megvalósíthattuk a tehetséggondozó programot, szándékaink szerint folytatjuk a megkezdett munkát, és a jövőben is pályázni szeretnénk a Nemzeti Tehetségprogram felhívásaira. Köszönjük a támogatást a Nemzeti Tehetségprogramnak!

A program megvalósításához kapcsolódó fotódokumentáció itt található: https://docs.google.com/document/d/1VrmYOebjc2BrmIMJcRsi5_sI8HSS_nVA/edit?usp=sharing&ouid=110168151875344333934&rtpof=true&sd=true