Kazinczy Győr

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK

TŰZOLTÓ LESZEL, S KATONA… PÁLYAVÁLASZTÁSI PROGRAMSOROZAT

EFOP-3.2.5-17-2017-00024

A diákok pályaválasztását elősegítő, azt előkészítő programsorozat, mely különböző tevékenységi formákban kínálja a résztvevőknek az elmélyült, tudatos, sokoldalú információkon alapuló pályaválasztást. Rendhagyó óra keretében végzett diákokkal, sikeres emberekkel való találkozás a személyes példa motiváló hatására épül, az önismereti, drámapedagógiai tréningek a diákok önismeretét fejlesztik, különböző külső látogatások pedig a személyes tapasztalatok kialakítását, a primer tájékozódást segítik (Látogatás a Mobilis interkatív kiállításra, cégek, vállalatok, illetve az Educatio Nemzetközi Oktatási szakkiállítás). A programban résztvevő pedagógusok továbbképzését, a pályaorientációs órák szakszerű megtartását tananyag-fejlesztés segíti elő.


IFJÚSÁGI KISKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

EFOP 1.3.6.-17 

Partnerek: Máltai Szeretetszolgálat – Elsősegélynyújtó tanfolyama

Erasmus + Mobilitási projekt – Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

Az ERASMUS+ pályázat célja az iskolai partnerség és az innováció elősegítése. K ét partnerintézményünk a somorjai Madách Imre Gimnázium és a bécsújhelyi Zehnergasse Gimnázium. A közös projekt témája a fenntarthatóság; a témát mindegyik iskola egyéni módon, saját megközelítésben dolgozza fel. A Kazinczy Ferenc Gimnázium részéről 25 tanuló vesz részt a pályázat megvalósításában. A projektmunka folyamatáról rendszeresen beszámolnak egymásnak a résztvevők, a projekttalálkozók során prezentációk, közös ötletelés és a témához kapcsolódó kirándulások, programok által szereznek további élményeket, cserélnek tapasztalatokat a fenntarthatóságról. A 2018/19-es tanévben gimnáziumunk fogadta a partnerintézmények tanulóit, akik 5 napot töltöttek el Győrben. A bécsi Südwind egyesület interaktív foglalkozásokkal támogatja a projekt sikerességét, a tanulók látókörének bővülését. Iskolánk projektjének központi szimbóluma a mag, projektünk eredményeként egy iskolai tankertet kívánunk létrehozni, a tankert növényeinek magját pedig továbbadni a partneriskoláknak.


MŰVÉSZETEK-RÉGISÉGEK – Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris Múzeumban

EFOP-3.3.2-16-2016-00273

A projekt képzőművészeti eljárásokat, technikákat bemutató témanapok keretében a tanulók megismerkednek az egyedi és sokszorosított grafikai eljárásokkal, azok kialakulásával, művészeti hátterével. A Média – Animációs foglalkozások keretében a diákok megismerkednek a klasszikus vizuális médiumok működésével, elsajátítják a mozgóképkészítéshez szükséges általános ismeretekkel, az audiovizuális technikák alapjaival. A projekt tartalmaz egy képzőművészeti vetélkedőt is a Patkó-gyűjteményhez kapcsolódóan.


ÉLMÉNYMOZAIK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN

EFOP 3.3.2 – 2016-00092

A projekt célja olyan kompetenciafejlesztő, korszerű , kreatív művelődési alkalmak biztosítása, melyek egy közösségi élményt, személyiségformálást és sokoldalú képességfejlesztést is lehetővé tesznek.

Gyöngyékszer készítő tábor, korongoló tábor, „Élet a vásznon” művészeti csoport kínálja mindezt a tanulóknak, illetve a „Nyomkeresés térben és időben” – történelmi és kulturális interaktív foglalkozás. A projekt része még az összművészeti fesztivál, mely három kategóriában ad lehetőséget a diákoknak a különböző művészeti ágakban (veres-és prózamondás, zene és képzőművészet) való bemutatkozásra.


TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIA A MOBILISBEN

EFOP 3.3.6-17

A pályázat keretében a Mobilis Interaktív Kiállítási Központon belül egy új – három csoport egyidejű fogadására alkalmas – élményközpontot alakítanak ki. Itt 2018. szeptembertől több foglalkozási formában – elsődlegesen kémia, fizika és matematika tantárgyakra fókuszálva – valósítanak meg az iskolai oktatást kiegészítő informális természettudományos oktatást.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, a nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, az élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében.

A tanulók bevonásának elsődleges módja az iskolai osztályok fogadása az új élményközpontban – félévente megújuló tematikájú – kihelyezett természettudományos órák és témanapok formájában. A többi foglalkozási forma (napközis tábor, szakkör, foglalkozássorozat, kiscsoportos foglalkozás, verseny, szakmai műhely, stb) megvalósításával a cél elsősorban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a pályaválasztás támogatása.


DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN

EFOP 3.2.3-17-2017-00027
A tervezett fejlesztés a Győri Tankerületi Központ által működtetett és fenntartott, a pályázat célcsoportjába tartozó gyermekek számára négy önálló OM azonosítóval rendelkező intézményben – így a mi iskolánkban is szakmai fejlesztést jelent.

A projekt fő célja: a digitális pedagógiai módszertani program megvalósítása, mely hozzájárul iskolánk digitális felkészültségéhez és módszertani kultúrájának növeléséhez. A program során a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztésére kerül sor. A projekt tartalmazza a digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek javítását, így IKT eszközök, berendezések beszerzéseét, illetve a digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzését.

img274