Kazinczy Győr

BEISKOLÁZÁS

Az idei tanév beiskolázási rendjét az 11/2019 sz. EMMI rendelet szabályozza, ennek alapján alakítottuk ki mind a négy-öt évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos gimnazisták beiskolázási ütemtervét.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ (PDF)

2019. október 20-ig felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzuk az emelt szintű tanterv szerinti képzés sajátosságait, megnevezéseit, kódjait, a felvételi vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is megrendezzük a Nyitott Kapuk napját, mely lehetőséget ad az érdeklődő szülőknek és tanulóknak, hogy megismerkedhessenek az iskola pedagógiai programjával, képzési sajátosságaival. Ezek időpontjai:

  • 2019. november 4. 17.00 – Nyitott kapuk napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak
  • 2019. november 13. 17.00 – Nyitott kapuk napjai tájékoztatósorozat a négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőknek
  • 2019. november 14. 15.00 – Nyitott kapuk napjai tájékoztatósorozat a négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőknek
  • 2019. november 18. 17.00 – Nyitott kapuk napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak

A legfontosabb időpontok:

Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2019. december 6.

Írásbeli felvételi minden iskolatípusba jelentkezőnek: 2020. január 18. 10.00

Pótfelvételi: 2020. január 23. 14.00

A felvételi eljárási rend értelmében a felvételi vizsga eredményét közlő értékelő lapot 2020. január 27-én (hétfőn) 8.00 és 16.00 között a tanuló szülője (vagy meghatalmazottja) személyesen veheti át (aláírás, személyi igazolvány) az iskola klubtermében.

A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2020. február 19.

A szóbeli meghallgatásra 2020. február 24-29. között kerül sor, melyről külön értesítést küldünk levélben vagy telefonon.

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: 2020. március 16.

A gimnáziumba jelentkezők felvételi rangsorának elküldési határideje a Felvételi Központhoz: 2020. április 8.

A felvételi központ visszaküldi a felvételi rangsort: 2020. április 23-ig

A gimnáziumba jelentkező tanulók értesítése a felvételi eredményről: 2020. április 30-ig

Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba: 2020. június 22.

Beiratkozás a négy-öt évfolyamos gimnáziumba: 2020. június 23.

Valamennyi gimnáziumi képzésünk intenzív nyelvoktatással működik

A 4 évfolyamos gimnáziumi képzés intenzív idegen nyelvi oktatással egészül ki emelt szintű tanterv alapján. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a négy év során magas óraszámban tanulják az első nyelvként választott idegen nyelvet.

Az 5 évfolyamos gimnáziumi képzést a minisztérium a 2004/2005. tanévtől engedélyezi. 9. évfolyamon nyelvi előkészítés folyik, két idegen nyelvet tanítunk heti 12, illetve 6 órában. Ezen kívül heti 4 órában informatikaoktatást, majd a fennmaradó időben képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Egyértelmű cél, hogy a tanulók felkészüljenek idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga letételére.

A 8 évfolyamos képzésnél fontos a nyelvi és kommunikációs készségek (anyanyelv, idegen nyelv), valamint a természettudományos műveltséget alapozó (matematika) tárgyak magas óraszámú, intenzív indítása. Az idegen nyelvet, a matematikát csoportbontásban oktatjuk.  A 9. évfolyamon lép be a második választott élő idegen nyelv oktatása szintén magas óraszámban, hogy a tanulmányok befejezéséig lehetővé váljék a második nyelvvizsga megszerzése. A képzés része a fakultatívan tanulandó latin nyelv. A nyolc évet egységes képzési folyamatnak tekintjük, úgyhogy az utolsó két év az érdeklődés, a képességek és a pályaválasztási szándékok irányában erőteljesen orientált.


Az iskolai jelentkezéshez szükséges pontszámok:

A 4 és 5 évfolyamos gimnázium esetén a felvételi vizsgán elért eredmény a pontszámok 50%-át adja, a másik 50%-ot a 7. osztály év végén és a 8. osztály félévkor elért érdemjegyek adják, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv tárgyakból.

A 8 évfolyamos gimnázium esetében a jelentkezők eőször írásbeli felvételit írnak anyanyelvből és matematikából, melynek feladatait egységesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma készítteti el. A jelentkező tanulókat szóbeli vizsgára hívjuk be, ahol szövegértési ismereteiket mérjük fel.

Az iskola felvételi vizsgáin pontazonosság esetén a következőképpen rangsorol:

  • előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót,
  • ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található,
  • ezt követően a matematika felvételi vizsgán magasabb pontszámot szerzett tanulót.

Tanterveink:

A nyolcosztályos gimnáziumi képzés tanterve (PDF)

Az ötosztályos, nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés tanterve (PDF)

A klasszikus négyosztályos gimnáziumi képzés tanterve (PDF)