Kazinczy Győr

TANÉV

A 2023/2024-es tanévben oktatási célunk, hogy az érvényben lévő tantervi követelményeknek eleget tegyünk úgy, hogy a kerettantervben foglaltakra épülő, de rugalmas tanmenetek alkalmazásával — egyrészt csökkentsük a kerettanterv zsúfoltságából eredő tanulói terheket, valamint a tanmenetek haladási tervének fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással — elérjük, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot.

Legfontosabb oktatási célunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk diákjainkat felkészíteni a sikeres érettségire, illetve a továbbtanulásra, s iskolánk hírnevéhez méltó eredményeket érjünk el tantárgyi, kulturális, műveltségi és sportversenyeken. Fontosnak tartjuk a tanulók eredményeinek visszacsatolásának következetesebb, szorosabb betartását az alapdokumentumban foglaltak szerint, valamint a közös követelményrendszer újbóli felülvizsgálatát és hatékonyabb működtetését.

A tananyag órai feldolgozása mellett oktatómunkánkban nagy szerepet szánunk a tantárgyi-és tematikus-szakmai heteknek, melyek hozzásegítik diákjainkat ahhoz, hogy tágabb ismereteket szerezzenek, kitekintésük, rálátásuk legyen a tanultakra, s hogy azt élményszerűen, örömforrásként éljék meg. Miután iskolánk elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, az ebből adódó szakmai kötelezettségeinknek szeretnénk maradéktalanul eleget tenni.

Nevelési céljaink közül e tanévben is központi szerepet szánunk a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai eszköztárunk megújításának mind tanórai, mind osztályfőnöki keretekben, az iskolán kívüli közösségi alkalmak bővítésének, a drámapedagógiai foglalkozások további tanórai bevonásának. Folyamatos nevelési célunk a névadónkhoz kapcsolódó hagyományok továbbvitele, a pedagógiai programunk alapeszményével összhangban a nemzeti és az európai kultúra értékeinek, az anyanyelvápolás fontosságának tudatosítása, az iskola hagyományainak közvetítése, ezzel tanulóink identitástudatának fejlesztése.

A két évvel ezelőtt indított kezdeményezést az idén is folytatjuk: Kazinczy születésnapját a bejövő osztályokkal ünnepeltük meg, megismertetve őket névadónk munkásságával. Ide kapcsolódik a több mint fél évszázada megrendezett Szép Magyar Beszéd Kárpát-medencei döntőjének és a Kazinczy Anyanyelvi Tábornak a megszervezése, megrendezése. Ennek szellemében veszünk részt diákjainkkal a Határtalanul programban is.

A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas ellátására, a tanárok terhelése a lehetőségek szerint egyenletes. Nevelési-oktatási munkánkat az érvényben lévő Pedagógiai programra alapozzuk.