Kazinczy Győr

ISKOLA

Intézményünk, a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium elsődleges feladata, hogy tanulóiból általánosan művelt, felsőfokú továbbtanulásra alkalmas, szakmáját, hivatását szerető és azt magas szinten művelő nemzedéket neveljen; kiemelt célunk olyan kultúrtartalmak, ezáltal olyan egyetemes emberi és nemzeti értékek közvetítése, amely az értékválasztási szabadság hitelességével élni segít és élni tanít, ezáltal szolgálva növendékei szabad és teljes személyiségfejlődését.

Fő feladatunk a leendő értelmiségtől elvárt legfontosabb emberi tulajdonságok: a munkafegyelem, a megbízhatóság, a felelősségtudat, az önállóság, a kreativitás, a nyitottság, a változásokra való fogékonyság, a folyamatos önképzés, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása tanulóinkban. Rendelkezzenek fejlett azonosságtudattal, amelyben a szülőföldhöz, az anyanyelvhez, a nemzeti kultúrához és Európához való kötődésük jelenik meg; legyenek érzékenyek a globális problémákra, tartsák tiszteletben az egyetemes emberi értékeket.

Fontosnak tartjuk – minden kollégiumi pedagógiai folyamat és tevékenységkör végső céljaként – a kollégiumi diákok önismereti, önnevelési, szociális képességének kibontakoztatását, a közösségi nevelés meghatározó katalizátoraként a demokratikus érdekérvényesítő technikák gyakorlati elsajátítását, a középiskolai tanulmányok elvégzéséhez szükséges módszertani, tanulástechnikai ismeretek, a differenciált, sokoldalú ismeretszerzési, kommunikációs készségek fejlesztését.

Értékeinket, alapelveinket a tanár-diák-szülő partnerkapcsolatra építve, elvárásaikat, igényeiket folyamatosan figyelemmel kísérve kívánjuk megvalósítani; igényeljük, hogy partnereink közvetlen véleménynyilvánításukkal segítsék a nevelő-oktató munkát, a célok meghatározását és lehetőség szerint azok megvalósítását.

Iskolánk és kollégiumunk tantestülete szakmai felkészültség, pedagógiai elkötelezettség tekintetében céljának tekinti a legmodernebb ismertek átadását, a folyamatos önképzést, a korhoz igazodó nevelési feladatok teljesítését.

Valljuk, hogy az intézményünkbe járó tanulók fizikai és lelki egyensúlyának összhangja szolgálja csak a harmonikus személyiség kialakulását, s hisszük, hogy fejlett önismerettel, kommunikációs készséggel, kudarctűrő, problémamegoldó képességekkel rendelkező, toleráns, megfelelő érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező, kulturált viselkedésű tanulókat bocsátunk ki iskolánkból.